Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid en bekendmaking

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Helmtherapeut en op overeenkomsten tussen Helmtherapeut en een cliënt (samen te noemen: “partijen”)

Bekendmaking van deze voorwaarden geschiedt door een aanbieding met verwijzing naar de website www.helmtherapeut.nl dan wel door het ter beschikking stellen van een exemplaar van deze voorwaarden.

Artikel 2 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Overeenkomst: de overeenkomst tot het vervaardigen, repareren, aanpassen en/of leveren van orthopedische producten en overige orthopedische voorzieningen.

Cliënt: de persoon waarmee contacten zijn omtrent de levering van orthopedische producten of -voorzieningen.

Artikel 3 De aanbieding

Aanbiedingen voor producten zijn 3 dagen geldig.

Opdrachten van na die periode kunnen door Helmtherapeut worden geweigerd, dan wel kunnen andere voorwaarden van toepassing zijn. Cliënt heeft dan het recht de opdracht in te trekken.

Artikel 4 De prijs

De aangeboden prijs van de te leveren zaak is inclusief BTW tenzij in de aanbieding anders is vermeld.

Prijswijzigingen van inkoopmaterialen die na opdrachtbevestiging plaatsvinden kunnen aan de cliënt worden doorberekend. Cliënt heeft in dat geval de mogelijkheid de opdracht te annuleren als de waarde van de door Helmtherapeut nog toe te voegen waarde meer is dan 50%. Cliënt zal van de betreffende gegevens op de hoogte worden gebracht en dient binnen 5 dagen daarna te reageren als hij wenst te annuleren.

Artikel 5 De overeenkomst

De overeenkomst tussen partijen komt tot stand door een schriftelijke opdracht van de cliënt tot het uitvoeren van de in de aanbieding omschreven werkzaamheden en/of tot het leveren van de in de aanbieding omschreven zaken, dan wel door het retourneren van de voor akkoord getekende aanbieding.

Artikel 6 De levertijd

Een aangeboden levertijd gaat in op het moment dat alle voor de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden noodzakelijke administratieve en technische gegevens in het bezit zijn van Helmtherapeut.

De opgave van de levertijd geschiedt zo nauwkeurig mogelijk. De bepaalde levertijd geldt niet als een fatale termijn. Dat zal eerst het geval kunnen zijn als Helmtherapeut schriftelijk in gebreke is gesteld met toekennen van een redelijke termijn. Bij niet nakomen van deze termijn heeft cliënt het recht de overeenkomst te ontbinden. In dat geval bestaat geen recht op enige schadevergoeding. Externe kosten die Helmtherapeut heeft gemaakt voor de opdracht dienen vergoed te worden, onder verrekening van reeds betaalde voorschotten.

Artikel 7 Conformiteit

Helmtherapeut produceert op grond van haar kennis en kunde. Informatie die van de cliënt afkomstig is dient juist te zijn en kan geen oorzaak zijn van enige wanprestatie als Helmtherapeut deze als correct kon aannemen, en daarop de productie heeft gebaseerd. Hetzelfde geldt voor namens cliënt verstrekte gegevens.

Artikel 8 Levering en eigendomsvoorbehoud

Zaken worden geleverd af locatie Helmtherapeut. Ook als de zaken aan cliënt zijn beschikbaar gesteld behoud Helmtherapeut het eigendom zolang niet alle rekeningen van Helmtherapeut aan cliënt verstrekt zijn voldaan.

Artikel 9: Betaling

Betaling vindt plaats bij de aflevering, tenzij anders is overeengekomen. Indien zo is overeengekomen dienen de voorschotten te zijn voldaan voordat levering kan plaatsvinden.

Artikel 10 Nonbetaling

Als betaling niet is ontvangen na het verstrijken van de betalingstermijn is cliënt in verzuim.

Helmtherapeut kan vanaf de vervaldatum de alsdan geldende wettelijke rente in rekening brengen. De rente wordt berekend per maand over het nog openstaande bedrag.

Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten worden hierbij gesteld op tenminste € 150,00, of op zoveel meer als werkelijk aan kosten wordt gemaakt.

Artikel 11 Overmacht

Indien Helmtherapeut als gevolg van overmacht niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, dan zijn partijen ieder gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen.

Van overmacht aan de zijde van Helmtherapeut is sprake indien zij niet aan zijn verplichtingen jegens de cliënt kunnen voldoen ten gevolge van oorzaken die buiten haar schuld of risicosfeer zijn ontstaan.

In geval van overmacht is de cliënt niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding.

In het geval van overmacht behoudt Helmtherapeut het recht op betaling van reeds geleverde zaken en/of reeds verrichte werkzaamheden.

In geval van overmacht voor cliënt om de overeenkomst na te komen kan deze worden ontbonden, waarbij de tot dan toe door Helmtherapeut gemaakte kosten en gederfde winst dienen te worden vergoed.

Artikel 12 Tussentijdse ontbinding

Helmtherapeut is bevoegd de overeenkomst tussentijds met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de cliënt indien:

de cliënt een verplichting jegens Helmtherapeut niet nakomt;

de cliënt in staat van faillissement, of surseance van betaling komt te verkeren, dan wel anderszins de beschikkingsmacht over zijn gehele of gedeeltelijke vermogen verliest of heeft verloren.

In een dergelijk geval van beëindiging is de cliënt gehouden de reeds door Helmtherapeut gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 13 Nietigheid of vernietiging van (een deel van) de voorwaarden

Nietigheid of vernietiging van één of enige bepalingen van deze voorwaarden of van enige bepaling in een tussen partijen gesloten overeenkomst laat de werking van de overige bepalingen van deze voorwaarden of van die overeenkomst onverlet.

In geval van nietigheid of vernietiging zoals in het eerste lid bedoeld zullen partijen voor die bepalingen een regeling in de plaats stellen die de strekking van het beding zo goed mogelijk benadert.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

Helmtherapeut is nimmer aansprakelijk voor schade en kosten ten gevolge van het gebruik van door haar geleverde zaken, tenzij een toerekenbare tekortkoming van Helmtherapeut zou blijken. Helmtherapeut is nimmer aansprakelijk voor indirecte kosten en schade, welke zou zijn veroorzaakt door (het gebruik van) een geleverd product.

Aansprakelijkheid van Helmtherapeut voor schade veroorzaakt door een gebrek in een handelsproduct is uitgesloten.

Aansprakelijkheid voor een hoger bedrag dan waarvoor Helmtherapeut zich heeft verzekerd is uitgesloten, dan wel is aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de hoogte van het bedrag dat door cliënt is betaald.

Artikel 15 Garantie

Garantie voor geleverde zaken is beperkt tot 2 maanden na de levering wegens maatwerk werkzaamheden.

Artikel 16 Klachten

Een klacht over door Helmtherapeut verrichte werkzaamheden kan in behandeling worden genomen indien zij binnen 14 kalenderdagen na mogelijke kennisname, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk bij Helmtherapeut wordt ingediend.

De door Helmtherapeut ten behoeve van cliënten verrichte werkzaamheden vallen niet onder medisch handelen.

Artikel 17 Nederlands recht

Op rechtsverhoudingen tussen Helmtherapeut en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing.

Vragen?

Neem contact met ons op via het contactformulier.